Miranda Flower Mellis

Poison Eros
Anecdotes on aphrodisiacs and dose
Issue 8 / Pharmacopia / Fall 2002