Miranda Flower Mellis

Poison Eros: Anecdotes on Aphrodisiacs and Dose
Issue 8 / Pharmacopia / Fall 2002